Sunday
2019-06-16
7:12 PM
 
SITE LOGO
 
გამარჯობა Guest | მთავარი გვერდი | რეგისტრაცია | შესვლა
საიტის მენიუ
ახალი კატეგორია
Programs [618]
პროგრამები
Pictures [1]
სურათები
Video [15]
ვიდეო
Live [0]
პირდაპირი
Clips [30]
კლიპები
Music [71]
მუსიკა
Humor [3]
პრიკოლები
Sport [16]
სპორტი
Games [36]
თამაშები
For Mobile [5]
მობილურისთვის
Films [64]
ფილმები
გამოკითხვა
შეაფასეთ საიტი
Total of answers: 133
მთავარი » 2007 » June » 2 » Ghost Rider
Ghost Rider
DOWNLOAD 1
DOWNLOAD 2
DOWNLOAD 3
DOWNLOAD 4
DOWNLOAD 5
DOWNLOAD 6
DOWNLOAD 7
DOWNLOAD 8

  • ×òîáû ñïàñòè ñâîþ âîçëþáëåííóþ îò ãèáåëè, áàéêåð-ýêñòðåìàë Äæîííè Áëýéç çàêëþ÷àåò ñäåëêó ñ äüÿâîëîì. Îáúåêòîì ñäåëêè ÿâëÿåòñÿ åãî áåññìåðòíàÿ äóøà. Ïðîõîäÿò ãîäû, è äüÿâîë ïðåäúÿâëÿåò ñâîè ïðàâà ïî êîíòðàêòó. Îí ïðåâðàùàåò Äæîííè â Ïðèçðà÷íîãî Ãîíùèêà, àãåíòà ïîòóñòîðîííèõ ñèë, îáëàäàþùåãî ñâåðõ÷åëîâå÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Ñ íàñòóïëåíèåì íî÷è, îí ïðîíîñèòñÿ ïî ãîðîäó íà ñâîåì "àäñêîì" Õàðëåå è ñîáèðàåò ëþäñêóþ "äàíü" äëÿ ñâîåãî íîâîãî "õîçÿèíà".
Category: Films | Views: 806 | Added by: double | Rating: 0.0 |
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Register | Log in ]
შესვლის ფორმა
კალენდარი
«  June 2007  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ძებნა
მეგობარი საიტები
სტატისტიკა
Designed & Powered By double © 2007